Meet Our Team


Laura Cohen, DVM I Fred Schirmer, DVM

                                                                                          JC Custin Veterinarian Technician


                                                                                          Katie Hill Veterinarian Technician


                                                                                          Lena Deese Veterinarian Technician


                                                                                          Tania Rubio Veterinarian Technician


                                                                                          Tiffany Krajewski Veterinarian Technician


                                                                                          Mario Zarragotia Veterinarian Technician